Akt Poświadczenia Dziedziczenia

Sprawa spadkowa, to potwierdzenie w sposób legalny komu przypada spadek po śmierci spadkodawcy.

Notarialne postępowanie spadkowe zakończone jest zarejestrowanym Aktem Poświadczeniem Dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym i potwierdza prawa do spadku wskazanych w nim osób, a samo w sobie może zostać przeprowadzone w oparciu o dziedziczenie ustawowe albo w oparciu o testament.
Wykaz dokumentów
  1. odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
  2. w przypadku gdy spadkodawca sporządził testament/testamenty konieczne jest ich przedłożenie notariuszowi,
  3. odpisy skrócone aktów urodzeń mężczyzn dziedziczących po spadkodawcy,
  4. odpisy skrócone aktów małżeństw kobiet dziedziczących po spadkodawcy, chyba że nie zawierały związków małżeńskich i noszą nazwiska rodowe – wówczas patrz punkt wyżej – akt urodzenia,
  5. numer PESEL osoby zmarłej – wynikający na przykład z jej dowodu osobistego lub w przypadku niemożności jego ustalenia można go uzyskać w Urzędzie Miasta/Gminy w Wydziale Ewidencji Ludności ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy,
  6. numer księgi wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład spadku po zmarłej osobie (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii).
Uwagi
Uwagi:
- notariusz może sporządzić akt poświadczyć dziedziczenia wyłącznie do spadku otwartego po 30 czerwca 1984 roku (liczy się data śmierci spadkodawcy).

- zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.