Pełnomocnictwo do zbycia nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego.
Wszelkie prawo
ustanawia się ze względu na ludzi.
Hominum causa omne ius constitutum sit.
Notariusz Szymon Golis
Jasnogórska 46 lok. 15
42-200 Częstochowa

Usługi

Usługi

 • Odrzucenie spadku
 • Pełnomocnictwo
 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia
 • Poświadczenia dokumentów/podpisów
 • Rodzinne Ogródki Działkowe (RODOS)
 • Testament
 • Umowa darowizny
 • Umowa sprzedaży
 • Umowy majątkowe małżeńskie

Odrzucenie spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w terminie do sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o swoim tytule do dziedziczenia.

Brak chęci partycypowania w majątku spadkowym rodzi konieczność złożenia takowego oświadczenia przed notariuszem albo przed sądem spadku.
dowiedz się więcej...

Pełnomocnictwo

Albo działamy osobiście albo ktoś działa za nas reprezentując nas i wtedy jest to nasz pełnomocnik.

Jeśli pełnomocnik ma dokonać w naszym imieniu czynności, która dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego (sprzedaż nieruchomości, darowizna nieruchomości), to wówczas samo pełnomocnictwo też musi być udzielone w formie aktu notarialnego.
dowiedz się więcej...

Akt Poświadczenia Dziedziczenia

Sprawa spadkowa, to potwierdzenie w sposób legalny komu przypada spadek po śmierci spadkodawcy.

Notarialne postępowanie spadkowe zakończone jest zarejestrowanym Aktem Poświadczeniem Dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym i potwierdza prawa do spadku wskazanych w nim osób, a samo w sobie może zostać przeprowadzone w oparciu o dziedziczenie ustawowe albo w oparciu o testament.
dowiedz się więcej...

Poświadczenia dokumentów/podpisów

Kancelaria wykonuje poświadczenia wszelkiego rodzaju dokumentów w postaci dyplomów, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń oraz wykonuje uwierzytelnienia podpisów pod dokumentami.
dowiedz się więcej...

Rodzinne Ogródki Działkowe (RODOS)

Skuteczne zbycie praw do działki będącej w zasobach Rodzinnych Ogródków Działkowych działających w ramach PZD wymaga notarialnego poświadczenia podpisu stron pod umową.
dowiedz się więcej...

Testament

Testament jako akt ostatniej woli, to czynność na wypadek śmierci, gdzie testator sam decyduje co stanie się z jego majątkiem po śmierci.

Niezwykle istotne jest prawidłowe zredagowanie testamentu, aby nie pozostawić żadnych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ostatniej woli spadkodawcy i właśnie tutaj z pomocą przychodzi notariusz i testament w formie aktu notarialnego.
dowiedz się więcej...

Umowa darowizny

W prawie nazywamy to przysporzeniem bez żadnego ekwiwalentu pieniężnego.

Brzmi skomplikowanie?
Darowizny nieruchomości oraz praw do lokali wymagające formy aktu notarialnego, to obecnie:
 • najprostszy,
 • najszybszy i jednocześnie najtańszy sposób na przekazanie majątku pomiędzy osobami żyjącymi.

Umowa ma charakter stricte wewnątrzrodzinny, a fundamentem każdej darowizny jest zaufanie pomiędzy stronami. Skutek w postaci przeniesienia własności rzeczy lub prawa ma miejsce z chwilą podpisania aktu notarialnego.
dowiedz się więcej...

Umowa sprzedaży

Jeśli oczekujemy zapłaty ceny sprzedaży za rzecz lub prawo, to zwyczajowo mówimy i myślimy o sprzedaży.

Sama sprzedaż, to umowa wzajemna, która obliguje strony do wypełnienia względem siebie wzajemnych świadczeń, a gdy za swój przedmiot ma nieruchomość, to wówczas niezbędna będzie również forma aktu notarialnego.
dowiedz się więcej...

Umowy majątkowe małżeńskie

Modyfikacja ustroju majątkowego małżonków może mieć miejsce w postaci umowy zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem.

Może ona poprzedzać zawarcie związku małżeńskiego albo zostać zawarta w jego trakcie, a w swojej treści może rozszerzyć istniejącą w małżeństwie wspólność na konkretne składniki majątkowe, ograniczyć jej zakres albo znieść wspólność poprzez ustanowienie umownej rozdzielności majątkowej małżeńskiej.
dowiedz się więcej...

O Kancelarii

 
Kancelaria Notarialna Notariusza Szymona Golisa mieści się na wysokim parterze w centrum Częstochowy w budynku położonym przy ulicy Jasnogórskiej nr 46
vis-á-visTeatru im. Adama Mickiewicza. Kancelaria stanowi nowoczesne i w pełni wyposażone biuro przystosowane do obsługi interesantów przy zapewnieniu im najwyższego komfortu i jakości świadczonych usług.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00, natomiast w piątki w godzinach od 9:00 do 15:00. Wychodząc naprzeciw klientom Notariusz Szymon Golis dokonuje czynności notarialnych także w innych terminach i godzinach oraz poza siedzibą prowadzonej przez siebie Kancelarii - po dokonaniu uprzednich uzgodnień z zainteresowaną stroną.
 
Wejście do Kancelarii znajduje się bezpośrednio z ulicy Jasnogórskiej. W Kancelarii zainstalowany jest monitoring oraz bezprzewodowa sieć internetowa WiFi umożliwiająca między innymi dokonywanie stronom rozliczeń bezgotówkowych za pomocą własnych urządzeń mobilnych lub za pomocą urządzeń udostępnionych przez Kancelarię.

Kancelaria obsługuje płatności kartą płatniczą za pomocą własnego terminala do rozliczeń bezgotówkowych.

Wokół Kancelarii znajduje się płatna strefa parkingowa w której można pozostawić bezpiecznie swój pojazd. W strefie znajdują się także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Kancelaria posiada ponadto własny parking, który udostępnia interesantom po uprzednim zgłoszeniu takowej potrzeby.

Notariusz
Szymon
Golis

 
Został powołany na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnej w Częstochowie.

Aplikację notarialną odbył pod patronatem Notariusz Krystyny Jastrząb, gdzie następnie w prowadzonej przez Krystynę Jastrząb Kancelarii Notarialnej w Lublińcu zajmował stanowisko zastępcy notarialnego.

Studia magisterskie na kierunku prawo ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracę magisterską pt. "Pochodne Instrumenty Finansowe" pod kierownictwem prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej - Pawlic.

Posługuje się w sposób komunikatywny językiem angielskim, niemieckim i włoskim, posiadając najwyższy certyfikat znajomości języka angielskiego dla prawników TOLES Advanced.

Wykonuje ponadto zawód stałego mediatora sądowego będąc wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego w Częstochowie, ponadto wspierając pracę mediatorów Ośrodka Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej jako mediator zrzeszony w ww. Stowarzyszeniu.

Specjalizuje się w prawie spadkowym, prawie spółdzielczym, obrocie nieruchomościami oraz w prawie gospodarczym i handlowym.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorcy oraz Spółki
Odpis zwykły z księgi wieczystej
wydawany jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych
Przedsiębiorcy oraz Spółki
Internetowy wydruk treści księgi wieczystej
można wykonać również samemu i nieodpłatnie
Przedsiębiorcy oraz Spółki
Dokumenty geodezyjne
wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
Przedsiębiorcy oraz Spółki
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku
Przedsiębiorcy oraz Spółki
Zaświadczenie o braku rewitalizacji
wydawane jest przez właściwe z uwagi na miejsce położenia nieruchomości
Przedsiębiorcy oraz Spółki
Zaświadczenie o braku uproszczonego planu urządzenia lasu
dla gruntów położonych na terenie miasta Częstochowy
Przedsiębiorcy oraz Spółki
Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego
dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn
Przedsiębiorcy oraz Spółki
Odpisy skrócone i zupełne aktów stanu cywilnego
wydawane są przez Urzędy Stanu Cywilnego bez rejonizacji

Wykaz dokumentów

W przypadku chęci złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku potrzebne będą następujące dane/dokumenty:
 1. odpis skrócony aktu osoby po której dokonujemy odrzucenia spadku – nie dotyczy przypadków w których uprzednio w Kancelarii dokonywane było odrzucenie spadku po zmarłej osobie,
 2. w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka potrzebne będzie prawomocne postanowienie sądu w zakresie udzielenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego, które musi okazać notariuszowi rodzic,
 3. dane pozostałych spadkobierców po zmarłej osobie obejmujące ich imiona, nazwiska oraz adresy do korespondencji.
Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.
W przypadku konieczności udzielenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego celem dokonania czynności prawnej związanej z własnością nieruchomości/prawem użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, które to czynności prowadzić będą do zmian w strukturze własnościowej lub w strukturze osób uprawnionych z tytułu w/w praw majątkowych potrzebne będą:
 1. numer księgi wieczystej dla przedmiotu pełnomocnictwa,
 2. dane pełnomocnika obejmujące jego imiona, nazwisko i numer PESEL,
 3. dane mocodawcy,
 4. szkic zakresu pełnomocnictwa.
Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.
 1. odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 2. w przypadku gdy spadkodawca sporządził testament/testamenty konieczne jest ich przedłożenie notariuszowi,
 3. odpisy skrócone aktów urodzeń mężczyzn dziedziczących po spadkodawcy,
 4. odpisy skrócone aktów małżeństw kobiet dziedziczących po spadkodawcy, chyba że nie zawierały związków małżeńskich i noszą nazwiska rodowe – wówczas patrz punkt wyżej – akt urodzenia,
 5. numer PESEL osoby zmarłej – wynikający na przykład z jej dowodu osobistego lub w przypadku niemożności jego ustalenia można go uzyskać w Urzędzie Miasta/Gminy w Wydziale Ewidencji Ludności ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy,
 6. numer księgi wieczystej nieruchomości wchodzącej w skład spadku po zmarłej osobie (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii).
Uwagi
Uwagi:
- notariusz może sporządzić akt poświadczyć dziedziczenia wyłącznie do spadku otwartego po 30 czerwca 1984 roku (liczy się data śmierci spadkodawcy).

- zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.
W przypadku chęci sporządzenia testamentu w formie aktu notarialnego potrzebne będą następujące dane/dokumenty:
 1. dane osoby/osób powołanych do spadku obejmujące ich imiona, nazwiska oraz daty urodzeń,
 2. w przypadku niektórych rodzajów testamentów niezbędny może okazać się również numer księgi wieczystej (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii).
Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.
 1. numer księgi wieczystej (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii),
 2. do wglądu podstawa nabycia nieruchomości lokalowej (akt notarialny, akt własności ziemi, umowa przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego, prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu lub inne podstawa nabycia),
 3. zaświadczenie z administracji (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowe), odnośnie braku zaległości w opłatach na lokalu mieszkalnym.
Uwagi
Uwagi:
- w przypadku nabycia nieruchomości lokalowej w wyniku dziedziczenia lub zasiedzenia (w każdym przypadku i niezależnie od daty) albo w wyniku zawarcia umowy darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie dokonanych po 31.12.2006r., trzeba ponadto przedłożyć zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przedmiocie uregulowania podatku od spadków i darowizn – podatek zapłacony lub ewentualnie, że nabycie zostało zwolnione z podatku lub zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu,

- w przypadku osób prawnych i spółek osobowych niezbędny jest ponadto NIP, REGON, KRS.

Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.
 1. numer księgi wieczystej (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii),
 2. do wglądu podstawa nabycia nieruchomości lokalowej (akt notarialny, akt własności ziemi, umowa przekazania własności i posiadania gospodarstwa rolnego, prawomocne postanowienie o nabyciu spadku, prawomocne postanowienie o zasiedzeniu lub inne podstawa nabycia),
 3. zaświadczenie z administracji (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowe), odnośnie braku zaległości w opłatach na lokalu mieszkalnym,
 4. zaświadczenie potwierdzające brak osób zameldowanych w lokalu mieszkalnym,
 5. w przypadku nieruchomości gruntowych wymagane będą ponadto: wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o braku objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu oraz zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o braku rewitalizacji.
Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.
 1. w przypadku chęci rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej na konkretną nieruchomość lub nieruchomości czy też prawa (w przypadku założonej księgi wieczystej) - numer księgi wieczystej (internetowy wydruk treści księgi wieczystej z Systemu Elektroniczna Księga wieczysta wykonujemy nieodpłatnie w siedzibie Kancelarii),
 2. w przypadku umów majątkowych małżeńskich prowadzących do rozszerzenia ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej pożądane będzie również zabranie ze sobą odpisu skróconego aktu małżeństwa,
 3. w przypadku uprzedniego zawarcia już umowy majątkowej małżeńskiej i chęci jej zmiany dokument z którego wynika obecny ustrój majątkowy,
 4. w przypadku chęci zawarcia umowy majątkowej wprowadzającej umowny ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskie niezbędne będzie posiadanie jedynie daty zawarcia związku małżeńskiego udokumentowanej fakultatywnie odpisem skróconym aktu małżeństwa.
Uwagi
Uwagi:
- umowę majątkową małżeńską możesz zawrzeć również przed zawarciem związku – konieczne będzie wtedy podanie planowanej daty zawarcia związku małżeńskiego.

Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.