Pełnomocnictwo

Albo działamy osobiście albo ktoś działa za nas reprezentując nas i wtedy jest to nasz pełnomocnik.

Jeśli pełnomocnik ma dokonać w naszym imieniu czynności, która dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego (sprzedaż nieruchomości, darowizna nieruchomości), to wówczas samo pełnomocnictwo też musi być udzielone w formie aktu notarialnego.
Wykaz dokumentów
W przypadku konieczności udzielenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego celem dokonania czynności prawnej związanej z własnością nieruchomości/prawem użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, które to czynności prowadzić będą do zmian w strukturze własnościowej lub w strukturze osób uprawnionych z tytułu w/w praw majątkowych potrzebne będą:
  1. numer księgi wieczystej dla przedmiotu pełnomocnictwa,
  2. dane pełnomocnika obejmujące jego imiona, nazwisko i numer PESEL,
  3. dane mocodawcy,
  4. szkic zakresu pełnomocnictwa.
Zapamiętaj
Zapamiętaj:
- notariusz stwierdza tożsamość osoby fizycznej stawającej do aktu notarialnego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu,

- jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT zabierz ze sobą swój numer NIP.